انوع فشنگی

فشنگی A25

A25 bullet

فشنگی ها به عنوان واسطه برای گرفتن ابزارها توسط کولت ها استفاده می شوند

ابزارگیر فشنگی ها در اشکال گرد -شش گوش -چهارگوش تولید می شود