فرز پولیش

milling-polishing

این ابزار بهترین وسیله برای رهایی از پولیش کاری سنتی و دستی می باشد