قیراط

از جمله ابزارهای مکمل سنگ ابزارها میتوان به قیراط اشاره کرد.

قیراط برای صاف کردن و اور حال سنگ های:

ساب – الماسه و ابزار تیزکنی پر مصرف می باشد.