انوع فشنگی

فشنگی ها

این ابزار به عنوان واسطه

برای گرفتن ابزارها توسط کولت ها استفاده می شوند.

ابزارگیر فشنگی ها در اشکال گرد -شش گوش -چهارگوش تولید می شود.