تیغ اور فرز

Razor-and-mill

با اشکال و طرح های متنوع برای ایجاد لبه ها وشیارهای زیبا بر روی چوب