ابزار کف تراشی
از بهترین و پرمصرف ترین ابزار های صنعتی
دارای قطرهای مختلف
تعداد پرهای متنوع
الماس خورهای متنوع