نوع فرم ابزارها درواقع برای انتخاب شکل هندسی ابزار قرار داده شده است.