پیستوله برقی

Electric pistol

یه ابزار کاربردی دیگه برای نفراتی که دسترسی به پمپ باد برای رنگ کاری ندارند