حدیده

die-screw-thread

حدیده ها ابزار ایجاد رزوه بر روی شفت ها می باشند