فشنگی A25

A25 bullet

نوعی از ابزار های واسطه برای گرفتن ابزار های تراش به وسیله کولت

دارای اشکال هندسی گرد – شش گوش -چهار گوش