ست مته

ست مته

set drill

ست مته ها برای سهولت در استفاده از این ابزار و نیز تامین چندین قطر پشت سر هم مته ها

پرکاربرد هستند