میکرومتر و پایه میکرومتر

یکی از ابزار های دقیق و پر مصرف در صنعت میکرومتر می باشد.

برای تسلط بیشتر در استفاده از میکرومترها از پایه میکرومتر استفاده می شود.