آچار ابزارها

ما برای سهولت در استفاده از ماشین آلات صنعتی و تحمل فشار کمتر در کارها

از انواع آچارها استفاده میکنیم.

این ابزار ها دارای اشکال و روابط کاربری متنوعی هستند.