قلاویز Walter

screw thread-walter

نوع دنده: 6H

طلایی

فرم B

محصول آلمان