قلاویز TR

screw thread-TR

آرمور آلمان

4h-m

قلاویز M16

قلاویز آرمور آلمان M16*4 TR