کپسول آتشنشانی

Fire extinguisher

از ابزارهای پرکاربرد برای اطفاء انواع حریق میباشند که به واسطه تنوع آتش ها در  انواع مختلف

تولید میشوند.

نوشته‌ها

کپسول های آتش نشانی

,
آتش و کپسول های آتش نشانی کپسول های آتش نشانی چه کاربردی دارند؟ همان طور که اکثرا می دانیم شعله های آتش برای روشن ماندن به سه عامل نیاز دارند وآن سه عامل (حرارت، مواد سوختنی،اکسیژن) می باشند.این سه عامل را بر روی سه زاویه مثلث قرار م…